?

Log in

No account? Create an account
אירסופט בישראל's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 3 most recent journal entries recorded in אירסופט בישראל's LiveJournal:

Monday, June 9th, 2008
11:03 am
[navado]
תחרות ירי מעשי באירסופט - קיץ 2008
מתי: 04.07.2008 יום שישי. רישום משתתפים מסתיים ב09:00. נא להגיע עד 08:30 ע"ם להתארגן בנוחות.
איפה: במתווח עירוני אשקלון, מיקום של התחרות הקודמת.

התחרות היא תחרות ירי מאקדח GBB במצבים מדמים ירי מאקדח אמיתי.
בתחרות ישולבו תרגילי שליפה, ירי מעמדה סטטית, דינמית והחלפת מחסניות.

ציוד מינימלי נדרש:
אקדח גז gas blow back
שתי מחסניות
נרטיק המאפשר שליפה של אקדח

כדורים וגז ייסופקו למשתתפים (במידת הצורך)

תרגילי התחרות:
התחרות תורכב משלושה תרגילים:
1. עמדה סטטית. ירי משני חלונות אחד אחרי השני. מכל חלון צריך לפגוע שני כדורים בכל אחד משלוש מתרות. ניקוד התרגיל לפי שיטת ירי מעשי - יחס נקודות בזמן.

2. החלפת עמדה, החלפת מחסנית. ירי מתבצע משני "בוקסים", כאשר מכל בוקס צריך לפגוע במטרות שלו. החלפת מחסנית תוך כדי תנוע מבוקס לבוקס. (מותר להחליף בסוף התנוע - לשיכולך הספורטאי). ניקוד התרגיל לפי שיטת ירי מעשי.

3. תרגיל דו"ץ. שני מתחרים עומדים ליד "בוקסים" שלהם. אקדח במצב 0 (בנרתיק, בלי קדור בקנה). בהשמה הצפצוף נכנסים כל אחד לבוקס שלו ופוגעים במטרה אחת בלבד, אשר תעצור את השעון (לכל ספורטאי שעון נפרד). אין הגבלת כדורים לתרגיל זה. אכי מהיר ינצח את הסיבוב.
ניקוד: מיון ראשוני לפי זמן, ברבע גמר, חצי גמר ובגמר שיטת טורניר.

מנצח של תחרות ייקבע לפי סכום של נקודות שייצבור אותו ספורטאי בכל התרגילים, אשר ניקוד נקבע לפי יחס נקודות לזמן (שיטת ירי מעשי). גם תרגיל דו"ץ יחשב לצורך ניקוד הכולל (תחשב תוצאה הטובה ביותר לאותו ספורטאי בטורניר).
מנצח של טורניר בדו"ץ ייצוין בנפרד.


דמי כניסה 50 ש"ח (30 ש"ח לחברי מועדון "גירית" בהצגת תאודת ספורטאי).
Sunday, October 21st, 2007
9:41 pm
[navado]
סטטוס של איירסופט בישראל
כתוצאה מתהליך ארוך וקשה אנו שמחים להודיע - חברי מועדון של עמותת "גירית" יהיו חברים בהתאחדות הקליעה הארצית.

מה אנחנו מקבלים:
1. כל חבר מועדון יחשב כספורטאי במדינת ישראל. התאחדות מעניקה לנו תעודה של ענף ספורט איירסופט.
2. כלי איירסופט יחושבו כציוד ספורט ולכן אף אחד לא יכול להחרים אותו (בשימוש חוקי).
3. אנחנו נקבל עזרה בתיאום, שיפוט והדרכה מהתאחדות. כעזרה הופנינו לאחד הספקים של כלי נשק להתאחדות ונבדקת האפשרות ליבוא כלים דרכו.
4. כל ספורטאי מקבל ביטוח ספורטאים קבוע בחוק הספורט. בשלב הנוכחי אנחנו נמצאים בתהליך הידברות עם חברת הביטוח שמספקת לנו את השירות ומנסים להתאים את הפוליסה ע"מ לשפרה לטובתנו.


למה אנחנו מחויבים:
1. כל חברים במועדון יהיו רשומים בהתאחדות. אנחנו נחשבים למועדון ספורט וכמו כן כל חבר מועדון חייב להיות ספורטאי.
2. באירועים רשמיים יוכלו להשתתף רק ספורטאים של התאחדות הקליע. הדבר לא עומר שאנשים אשר אינם ספורטאים לא יוכלו להשתתף באף משחק, אך בתחרויות ומשחקים אשר מתפרסמים דרך ההתאחדות רק ספורטאי רשום יהי רשאי להשתתף.
3. קיום לפחות שני אירועים רשמיים בשנה.
4. ציות לכללי בטיחות שאושרו ע"י ההתאחדות. כללי בטיחות אינם שונים מהותית מכללים של מועדון כעט אך אסור לנו להשתמש בתמונות של אנשים בתור מתרה לתחרויות.
5. תשלום חודשי מעמותה ומספורטאים.


תהליך ההצטרפות למועדון ולהתאחדות.
בעקבות מהלך החשוב הזה משתנים כללים של הצטרפות למועדון.
ע"מ להצטרף כל מועמד יצטרך להביא טפסים הבאים:
טופס הצטרפות למועדון "גירית"
אישור אי-רישום פלילי ממשטרת ישראל
צילום תעודת זהות
שתי תמונות פספורט

לאחר מכן הוא יקבל טופס הצטרפות להתאחדות הקליע ויצטרך להחתים אותו אצל רופא משפחה.

חברות בהתאחדות הקליע היא מספטמבר עד אוגוסט, אבל חברים חדשים יכולים להצטרף בכל שלב של השנה.

בגלל שחלק מהוצאות (סידוריי ביטוח, ייצור תעודות וכד') התאחדות לוקחת על עצמה, דמי חבר מועדון "גירית" יהיו בסך של 100 ₪ לספורטאי לשנה ודמי חבר להתאחדות הקליע בסך של 185 ₪ לספורטאי לשנה. חשוב לציין כי לספורטאי אין צורך בתשלום דמי ביטוח נוספים.
Monday, September 10th, 2007
6:18 pm
[navado]
Статус Эирсофта в Израиле
Впервые в мировой истории Эйрсофта!

Эйрсофт признан израильской стрелковой ассоциацией как вид стрелкового спорта.

взято: отсюда

насколько я понимаю это прецедент!
Airsoft in Israel   About LiveJournal.com